Banana Yoshimoto

1988
Kitchen

Kitchen

Banana Yoshimoto

Deutschland: 1994

Rezension

1989
Tsugumi

Tsugumi

Banana Yoshimoto

Deutschland: 1997

Rezension

1993
Eidechse

Eidechse

Banana Yoshimoto

Deutschland: 2007

Rezension

1994
Amrita

Amrita

Banana Yoshimoto

Deutschland: 2000

Rezension

1996
Sly

Sly

Deutschland: 2002

Rezension

1999
Hard Boiled / Hard Luck

Hard Boiled / Hard Luck

Banana Yoshimoto

Deutschland: 2005

Rezension

2000
Mein Körper weiß alles

Mein Körper weiß alles

Banana Yoshimoto

Deutschland: 2011

Rezension

2003
Federkleid

Federkleid

Banana Yoshimoto

Deutschland: 2009

Rezension

2008
Ihre Nacht

Ihre Nacht

Banana Yoshimoto

Deutschland: 2012

Rezension

2010
Moshi Moshi

Moshi Moshi

Banana Yoshimoto

Deutschland: 2015

Rezension